Oferta kulturalna Koła Gospodyń Wiejskich w Siołkowej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Oferta kulturalna Koła Gospodyń Wiejskich w Siołkowej – doposażenie i utworzenie zespołu regionalnego przy KGW oraz organizacja warsztatów kulinarnych i występu promującego lokalne dziedzictwo ziemi grybowskiej, objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. „Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” objętego umową nr 01595-6935-UM0620135/20, zawartą w dniu 14.07.2020 r. pomiędzy ZW, a LGD,m mająca na celu Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację warsztatów kulinarnych dla dzieci i młodzieży z terenu LGD Korona Sądecka, rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie KGW i utworzenie zespołu regionalnego oraz promocja produktów i usług lokalnych poprzez organizację występu przez KGW w Siołkowej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.